دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

به کار گیری قاعده نفی عسر وحرج در سقط جنین

دختری باردار شده (از حلال یا حرام) اما به علت مشکلات اجتماعی/اقتصادی و یا تبعات حیثیتی که این بارداری برای او در جامعه خواهد داشت دچار عسر و حرج شدید شده تاحدی که به فکر فرار از خانه و یا خودکشی و مانند آن افتاده. آیا میتوان قاعده نفی حرج را بر این مورد تطبیق داد که گفته شود سقط جنین در این فرض مجاز است؟

بسمه تعالی

اگر دوران امر بین جان مادر وجان فرزند (جنین) شود جان مادر مقدم است.

تاریخ: [۱۳۹۵/۱۰/۲۹]     بازدید: [3512]

ارسال سوال