دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۲)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

ابو عبدالله احمد بن محمد سیاری و کتاب القرائات او

با عرض سلام
نظر استاد در مورد ابو عبدالله احمد بن محمد سیاری وکتاب القرائات او تنزیل والتحریف ایشان چیست؟

بسمه تعالی

درباره ایشان در کتب رجالی نسبتاً مفصلاً بحث شده ،شخصی کاملاً ضعیف ،وکتاب او غیر قابل اعتماد واگرچه ظاهر بعضی اسانید آن – حسب اصطلاح – صحیح باشد ،بلکه انگشت اتهام وضع را بیشتر به او متوجه می کند.

تاریخ: [۱۳۹۴/۱۲/۱۲]     بازدید: [4281]

ارسال سوال