دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

تغییر اقتدا در امام جماعت

سلام عليكم
در نقل نيت از یک امام جماعت به امامي دیگر كه فرموده اند در صورت ضرورت جایز است آیا تمام شدن نماز جماعت امام اول به هر دلیل (مسافر بودن یا سه رکعتی بودن یا مسبوق بودن ماموم و...) جزو موارد اضطرار محسوب می شود یا خیر؟
اگر از موارد ضرورت است حال اگر امام دوم از مأموم یک رکعت یا دو رکعت عقب تر باشد مثلاً امام در رکعت دوم است و مأموم در رکعت سوم وظیفه ماموم چیست انصات یا ذکر تسبیحات؟

بسمه تعالی

صدق ضرورت در موارد سه گانه ـ مذکور در سوال ـ محل اشکال است . والله العالم

تاریخ: [۱۳۹۴/۶/۲۱]     بازدید: [3240]

ارسال سوال