دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

سند روایت لیلة الرغائب

خدمت حضرت استاد عرض ادب واحترام دارم
چه انگیزه ای برای جعل کردن روایت لیلة الرغائب وجود دارد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم به جعل در روایات ، و یا جعّال ، وضاع ، کذاب و... در رجال آسان نیست ، وبه اصطلاح کار ائمه شأن است.

ابن الجوزی در کتاب الموضوعات ، روایات فراوانی را موضوع می داند که بسیاری از علماء آنها را ضعیف می دانستند.

موضوع روایت لیلة الرغائب را ابن الجوزی در همین کتاب جزء موضوعات آورده ، وبا همان سند در بعض کتب ادعیه ، آورده شده است ولی نمی توان با اعتماد به کلام ابن الجوزی آن را موضوع دانست

مرحوم علامه حلّی در منهاج الصلاح آن را از عمرو بن شمر ،عن جابر آورده است ،که اصطلاحاَ این سند ضعیف است والتفصیل موکول الی محله.

تاریخ: [۱۳۹۴/۲/۹]     بازدید: [5178]

ارسال سوال