دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

درلواط فاعل میتواندباخواهرمفعول ازدواج کندیاخیر؟

سلام
درلواط اگرفاعل ومفعول بالغ شرعی باشند فاعل میتواند باخواهر مفعول ازدواج کند یاخیر؟ ... مشاهده پاسخ

آیا اذن ولی در ازدواج باکره رشیده شرط است؟

سلام علیکم
آیا اذن ولی در ازدواج باکره رشیده شرط است؟ در این مسئله فرقی میان ازدواج دائم و موقت وجود دارد؟ اگر در ازدواج موقت شرط عدم دخول شود باز هم اذن ولی شرط است؟ ... مشاهده پاسخ

ارسال سوال