فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 92-1391 » خارج فقه 92-1391 (19)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 92-1391 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

اجاره ای که مطرح شده بود اجاره افراد بود نه اعیان.

در مسأل یک راه جهارمی هم هست و آن اینکه اوصل که با هم تعارض کرد برویم سراغ اصول حکمی و سراغ تحالف نرویم به این صورت که اگر عین باقی هست بگوییم استصحاب بقآئ عین بر ملک فلانی و رد عین بشود و اگر از بین رفته است برائة ذمه طرف و عدم تکلیف مالی او را اجرا کنیم.

ارسال سوال