فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (102)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

اجتهاد در نزد عامه معنایش با اجتهاد ما فرق دارد. اونها عده ایشون مفروض دارند که در بعضی موارد حکمی نیست و لذا اجتعهاد میکردند تا حکمی را که ندارند و در واقع هم نیست از حکمی که دارند در بیاورند نه مثل ما که حکم را از کجموعه روایات در آورد.

مثلا 6 تا حد را در قرآن داریم. شرب خمر را به کجا وصل کنیم؟

لذا اصلا تصویب هم با این مبنا که حکمی نیست اصلا اون مشکل دور و .. را ندارد.

در ضمن مفصلا بحث کرده ایم ه حرمت اساس به معنای منع است و عرض کرده ایم که هر کاری که بخواهیم باید دید که اراده تشریعی را بخواهیم بفهمیم باید دید در اراده تکوینی چه میکنیم بعدش در اراده ترشیعی به دست میآید که باید چه کارش کرد.

لذا خیلی از مسائل اصول که مشکل دارد مال همین است.

اجتماع امر و نهی هم همین طور است.

د رحکم وضعی تابع عنوان عصیان است ولی د رحکم وضعی تابع واقع خودش است. بحث سر این است که شما به این آقا میگویید که این قطعه طلا را بر ندار. اراده تشریعی اش این است که این طلا را برندار. اگر دستش را گرفتیم میشود تکوینی. اگر یک دستش را گرفتیم و با دست دیگرش گرفت خب در میآورید دیگر. اونهایی که میگویند نهی در معامله مبغوضیت تنها است میگویند در واقع نه.

نهی مبغوضیت صرف نیست. این از دستش در آوردن در اصول اسمش فساد است. دستش را میگیریم اول حکم تکلیفی است و از زیر پایش در آوردن یا از دست دیگر در آوردن میشود حکم وضعی.

مرحوم استاد میگویند که نهی معنایش مبغوضیت است. ما معتقدیم که در جایی که سبب هست و نهی میخورد معنایش عدم تأثیر آن است. یا اگر نهی به مسبب بخورد معنایش این است که این مسبب بار نمیشود.

ما بعضی از روایات داریم که من حمل سلاحا الی عدونا یستعینون به علینا ... نتیجه اش این است جلوی حمل را گرفته است و کی از حمل ممنوع میشود و بعدش اگر هم برد بگوید که معامله به او منتقل نشد و این پول هم مال تو نیست و برو سلاحت را بگیر. مبغوضیت مسبب مشأ این میشود که معامله باطل باشد.

اما نوع سوم. این بحث هم کبروی مطرح است و هم صغروی. یعنی اولا بحث شد که اولا آیا کبری ثابت است و ثانیا آیا مثلا روباه ما لا منفعة فیه است.مثلا گربه  را بعضی گفته اند مثل سباع جایز است به خلاف قرد مثل میمون و اینها روایت دارد که ان شاء الله متعرض ریشه های مطلب میشویم.

 

ارسال سوال