فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

تحلیل حقیقت اعتبارات

تحلیل حقیقت اعتبارات

این بحث لطیفی است که وقتی قرارداد (یا عقد یا پروتکلی) بسته می‌شود آیا این قرارداد خودش یک واقعیت حقوقی و قانونی دارد کار ندارد که مالک باشد یا نباشد، یا خیر و خود قرارداد واقعیتی ندارد؟ اگر شما برای بیع یک واقعیتی قائل شدید مشکلاتی که آقایان در بیع فضولی آورده‌اند خیلی آسان حل می‌شود، اما اگر برای بیع یک واقع قانونی یا یک وجود ایقاعی انشائی قائل نشدید بیع فضولی مشکل است. بهترین راه حل بیع فضولی این است که بگوییم: بیع فی نفسه یک واقعیت قانونی دارد مثلاً قیمت کتابی در بازار پنج هزار تومان است شما در مقابل دو هزار یا ده هزار تومان قرار می‌دهید، این خودش یک امری است حال اگر یک بیگانه کتاب شما را ده هزار تومان فروخت، بگوییم: این قراداد در وعاء اعتبار پیدا شد اما چون مالک این کار را نکرد با رضای مالک عقد کامل و نافذ می‌شود یا بگوییم: بیع و قرارداد خودش واقعیتی ندارد و تا از مالک صادر نشود تحقق نمی‌یابد پس در خارج چیزی نیست یک لقلقه لسان بوده است لذا اجازه در آنجا تأثیر نمی‌گذارد.

البته علمای ما بیشتر روی مسائل «لا تبع ما لیس عندک» و روایات رفته‌اند که آن‌هم راه درستی است، آن یک راه است و این هم یک راه است. در روایت عروة بارقی حضرت می‌فرماید: «بارک الله فی صفقة یمینک»، یا در آن روایت محمد بن قیس که حضرت بیع فضولی را اجازه دادند، این‌ها نشان می‌دهد که قرارداد فی نفسه در همان وعاء اعتبار یک واقعیتی دارد. الآن بحث بیع فضولی در مثل قوانین اروپا نیز جایز است؛ چون قرارداد را یک امر ایقاعی انشائی اعتباری می‌دانند که فی نفسه قابل تحقق است ولو مالک نباشد.

یکی از عواملی که الآن در غرب متعارف است و در بازار ما هم متعارف است و «لا تبع ما لیس عندک» هم که پیامبر(ص) به حکیم بن حزام فرمود برای همان است، این است که مثلاً یک کیلو چای می‌گیرد می‌رود جلو دکانی و می‌گوید: این چای خوب است؟ می‌گوید: بله، چقدر از آن می‌خواهی؟ می‌گوید: صد کیلو، می‌گوید: صد کیلو از این چای به تو فروختم کیلویی ده هزار تومان، بعد می‌رود و از مرکز پخش چای، هشت هزار تومان برایش می‌خرد و می‌آورد. این نکتة اساسی‌اش این است که این قرارداد در وعاء اعتبار ایجاد شد: صد کیلو چای کیلویی ده هزار تومان، و مهم نیست که من چای داشته باشم یا نداشته باشم. اگر آن حدیث راست باشد که پیامبر(ص) چنین فرمود، می‌خواهد بگوید: این کار را نکن، لذا عده‌ای از بزرگان ما مثل مرحوم نراقی و شیخ اسدالله تستری و همچنین عده‌ای از اهل سنت به خاطر همین روایت می‌گویند: بیع فضولی باطل است. البته اگر این نهی ثابت شود باید دربارة معنا و حدود آن بحث شود که در بحث فضولی متعرض می‌شویم معنایش آن است که «لا تبع ما لیس عندک»، یعنی این بیع را من نمی‌بینم چیزی را که نداری چه می‌خواهی بفروشی؟ آن می‌گوید: ولو من صد کیلو چای نداشته باشم در وعاء اعتبار می‌توانم بفروشم. این اسمش «اعتبارات شخصی» است، اگر شبیه این را در قانون هم بیاوریم می‌شود: «اعتبارات قانونی»، آن می‌گوید: «اعتبارات قانونی» خودش یک وعائی دارد در وعاء می‌آید کاری به حرف ملک و این‌ها نیست که مالک باشد.