دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

حجیت تعبدی خبر چیست

حجیت تعبدی خبر چیست


اگر گفتیم شارع یک معیار واحدی را قرار داده است و هر خبری که واجد آن معیار باشد حجت است، این میشود حجیت تعبدی خبر
یعنی شارع به ما گفته است باید این کار را بکنید

حال معیار چیست

مشهور اهل سنت گفته اند عدالت است به خاطر آیه ی نبأ 
اقای خویی میفرمایند وثاقت است 
میفرمایند این مطلب را عقلاء قائل هستند و شارع هم امضا کرده است

عده ای از اخباری ها
وجودش در کتب مشهور 

و...
اینها میشود اساس حجیت تعبدی خبر

دوم حجیت عقلایی خبر واحد
در این مسلک معیار خاصی ندارند مثل وثاقت و عدالت و ...
بلکه میگوید شما باید شواهدی از کتاب و ...بیاورید و بعد از وجود شواهد بگویید این متن حجت است

فارق اساسی این دو در بحث تعارض است
روی مبنای اول تعارض معنی دارد 
مثلا آنچه در کتب مشهوره آمده است حجت است
ممکن است یک خبر در کافی و یکی در تهذیب باشد و هر دو حجت باشند و با هم تعارض داشته باشند

اما طبق مبنای دوم تعارض معنی ندارد چون با وجود معارض چگونه وثوق به این خبر پیدا خواهد شد
و اول باید معارضش را برداشت

لذا میبینیم در قدمای اصحاب مبانی تعارض به این وسعت و اینگونه مطرح نبود
چون قائل به حجیت عقلایی خبر بوده اند

اما فرق اصحاب بغدادی ما با قمیون در چه بود
بغدادی ها قائل به حجیت عقلائی بما هم عقلاء بودند ولی قمی ها چون همه شیعه بودند قائل به حجیت عقلائی بما هم متدینون بودند 
در قم عقلاء یعنی شیعه
تمایز با مشایخ بود

مبنای سوم

قائل به حجیت خبر نبودند

نقطه ی مشترک اول و دوم این است که خبر را به عنوان یک دلیل لفظی قبول میکردند و به اطلاقات و عمومات تمسک میکردند
و فرقشان این بود که اولی میگفت تعبد داریم دومی میگفت شواهد باید جمع کنیم

اما طائفه سوم خبر را به عنوان خبر قبول نمیکردند 
دنبال وثوق و اطمینان به حکم بودند نه خبرr
خود خبر یکی از شواهد وثوق به حکم بود اما تلقی به قبول بیشترین شواهد بود
به قول سید مرتضی اجماع (تلقی به قبول بین اصحاب)

این طایفه به خبر به دید دلیل لبی نگاه میکردند

سید مرتضی از اینهاست لذا مدام تمسک به اجماع میکند و اجماع در نظر ایشان همان تلقی به قبول اصحاب است
گاهی هم استدلال به متن میکند اما نگاهش به حکم است 
مثلا اگر در روایتی ۶ فقره ذکر شده باشد که دو تای آنها در بین اصحاب مشهور باشد فقط همان دو را میپذیرد و به چهار فقره ی دیگر کاری ندارد

ارسال سوال